Privacy Policy Hart voor Logopedie

Hart voor Logopedie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hart voor Logopedie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent de persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hart voor Logopedie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u  na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hart voor Logopedie
Op de Kemp 36
5993 BN
Maasbree
info@hartvoorlogopedie.nl

06-50873840 Niky Geenen-Last (contactpersoon Privacy Policy)
06-12620181 Petra van den Broek

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Hart voor Logopedie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- het verwerken van de (logopedische) gegevens in ons dossier
- het verwerken van medische gegevens om tot een gerichte behandeling te komen
- het declareren van behandelingen bij de zorgverzekeraar
- verslaglegging aan verwijzers/artsen (na toestemming)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Algemene NAW gegevens (naam, adres, telefoonnummer enz.)
- Geboorte datum
- Geslacht
- BSN nummer
- Documentnummer van het legitimatiebewijs
- Gegevens betreffende uw gezondheid
- Naam van uw zorgverzekeraar
- Naam van uw andere zorgverleners

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- overleg over het therapieproces
- verslaglegging naar verwijzers/(huis)artsen/overige zorgverleners
- verstrekken van behandelgegevens voor de zorgverzekeraar (declaraties)

Nivel
Hart voor Logopedie is aangesloten bij NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Wij doen mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Het NIVEL kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patienten direct geindentificeerd kunnen worden. Patienten kunnen bij ons in de praktijk meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren voor deelname. Bij elke nieuwe aanmelding zullen wij vragen of u toestemming geeft voor deelname.  Voor vragen of meer informatie kijkt u op: www.nivel.nl/zorgregistraties Voor de privacybescherming kunt u kijken op: https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming

Wij als Hart voor Logopedie geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u onshier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Hart voor Logopedie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De wet schrijft voor dat zorggegevens 15 jaar bewaart dienen te worden. Gegevens van een minderjarige worden vanaf het 18e jaar 15 jaar bewaard.

De navolgende documenten worden in het dossier bewaard:
- verwijzing
- verslaglegging, inclusief uitslagen van testen
- correspondenten (met arts e.d.)


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

- persoonsgegevens en informatie worden afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
- persoonsgegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Indien nodig, heeft u het recht, na bespreking met de betreffende therapeut, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!