Praktijk informatie

Afspraak maken
Behandelingen vinden uitsluitend plaats volgens afspraak. U kunt een afspraak maken door te bellen naar: Niky 06-50873840 of Petra 06-12620181 (ma t/m vr van 08.00 tot 20.00 uur) of een bericht te sturen via het contactformulier in het menu rechts.

De logopedische zorg is direct toegankelijk. Het is dus mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken bij deze praktijk. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om eerst een afspraak te maken bij uw (huis)arts.

Als u kiest voor de directe toegankelijkheid wordt tijdens de eerste afspraak een screening afgenomen. Deze screening is erop gericht om de hulpvraag naar logopedie vast te stellen. Verder worden andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op de logopedische behandeling uitgesloten. Dit zou anders uw huisarts al hebben gedaan. Het kan zijn dat op grond van deze screening u wordt geadviseerd eerst met de (huis)arts contact op te nemen voor nader onderzoek voordat de logopedische behandeling gestart kan worden.

Tevens dient u of uw kind zich bij de eerste afspraak te legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Ook vragen wij u het verzekeringspasje mee te nemen om de juiste gegevens van de zorgverzekeraar over te kunnen nemen in onze administratie.

Eerste afspraak: intakegesprek
Nadat u zich heeft aangemeld krijgt u een intakegesprek, waarin er vragen zullen worden gesteld om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Natuurlijk kunt u zelf ook vragen stellen!

Onderzoek en behandeling
Na het intakegesprek volgt het onderzoek (één tot enkele sessies). Dan wordt er een diagnose gesteld. Op grond daarvan zal een behandelplan worden opgesteld.

Dit alles zal met u besproken worden:
- onderzoeksresultaten
- diagnose
- voorgesteld behandelplan
- te verwachten tijdsduur van de behandeling
- afspraak voor een evaluatiemoment

De afspraken zullen telkens ongeveer 25 minuten duren en vinden plaats in de logopediepraktijk. Op verwijzing van een arts kan er ook bij u aan huis behandeld worden.

Na elke behandeling krijgt u of uw kind oefeningen mee voor thuis. Het is belangrijk deze dagelijks te herhalen. Ik bespreek hoe u de oefeningen thuis mag uitvoeren. Als er niet geoefend wordt, zullen de resultaten van de behandelingen langer duren of uitblijven.

Afmeldingen en verzuim
Geplande afspraken dienen bij verhindering tenminste 24 uur tevoren telefonisch of via de e-mail afgezegd te worden. Indien u zich niet tijdig afmeldt zal het geldende tarief bij u in rekening worden gebracht en niet bij de zorgverzekeraar.

Declaraties
Indien u een natura polis heeft, wordt er rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Logopedie valt in het basispakket en wordt 100% vergoed. Het verplicht eigen risico is hierop van toepassing. Mochten er al medische kosten zijn gedeclareerd, dan kan dit bedrag al betaald zijn.

In uw polisvoorwaarden staat ook vermeld of u een natura polis heeft of een restitutie polis.

Mocht u een restitutie polis hebben dan kunt u een keuze maken of u zelf de rekeningen wilt ontvangen of dat wij rechtstreeks declareren bij uw verzekering. Bij sommige verzekeringen is dit echter niet mogelijk.

Gelieve wijzigingen binnen uw zorgverzekering zo spoedig mogelijk door te geven!

Einde behandeling
Als de behandeling wordt afgerond:
- wordt er met u geëvalueerd
- worden er indien nodig tips en oefeningen besproken die terugval voorkomen
- wordt er een eindreportage naar de verwijzer en/of huisarts gestuurd

Enquête
U wordt op het einde van het behandeltraject via e-mail gevraagd een enquête in te vullen over deze praktijk. Deelname is anoniem en wordt zeer op prijs gesteld. De gegevens worden verwerkt en zorgen ervoor dat de kwaliteit steeds verbeterd kan worden.

Informatie aan derden
Het verloop en de resultaten van de behandeling worden altijd aan de verwijzer (huisarts of specialist) gerapporteerd. Indien noodzakelijk nemen we contact op met de school, de peuterspeelzaal of andere betrokkenen. Hiervoor vragen wij altijd vooraf uw toestemming.

Nivel
Hart voor Logopedie is aangesloten bij NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Wij doen mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Het NIVEL kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patienten direct geindentificeerd kunnen worden. Patienten kunnen bij ons in de praktijk meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren voor deelname. Bij elke nieuwe aanmelding zullen wij vragen of u toestemming geeft voor deelname. Voor vragen of meer informatie kijkt u op: www.nivel.nl/zorgregistraties Voor de privacybescherming kunt u kijken op: https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming

Rechten
U als patiënt of als ouder van een kind bij ons in behandeling heeft een aantal rechten. Zo heeft u recht op dossierinzage, recht op afschrift en recht op vernietiging. Mocht u gebruik willen maken van deze rechten, geef dat dan zo spoedig mogelijk aan mij door. Ik zal dit dan met u bespreken en de juiste informatie verschaffen over uw rechten. Mogelijk zijn er kosten aan verbonden of behoort u uw verzoek schriftelijk in te dienen.

Als er na het lezen van deze informatie nog vragen zijn, kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.

Wet Bescherming Persoonsregistratie- Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst-Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg- Wet BIG-Wet Markt Ordening Gezondheidszorg- Zorgverzekeringwet. Wat deze wetten voor u kunnen betekenen in het kader van uw logopedische zorg leest u hier

Wilt u meer weten over de praktische toepassing van deze wetten binnen onze praktijk, dan is het protocol daarover opvraagbaar bij uw logopedist. Indien u niet tevreden bent over de behandeling of andere klachten heeft, verzoeken we u dit eerst met ons te bespreken. Indien nodig kunt u daarna contact opnemen met Klachtenloket Paramedici via www.klachtenloketparamedici.nl

De pratkijk is aangesloten bij:

NVLF (Nederlandse Vereninging voor Logopedie en Foniatrie)

Kwaliteitsregister Paramedici

KLP (Klachtenloket Paramedici)

NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)